PERSEPTUELE VERRYKING
PROGRAM VIR GRAAD R-LEERDERS

Persepsie is die kontak wat die brein met die buitewêreld maak deur middel van inligting wat deur die sintuie aan die brein oorgedra word, bv. die oë kyk en die gees sien. Persepsie vind ook plaas deur gehoor, die reuk, smaak en gevoel (aanraking) sintuie.

Perseptuele motoriese ontwikkeling verwys na die vermoë van die kind om op sensoriese inligting suksesvol te ontvang, te interpreteer en daarop te reageer. ‘Persepsie’ is die ontvangs- of invoerstelsel, terwyl ‘Motor’ verwys na beweging of reaksie.

Perseptueel-motoriese vaardighede is geïntegreerde sensoriese-motoriese reaksies as gevolg van gekoördineerde beweging wat deur die breinstam beheer word en wat die lees, skryf, spel en spraak beïnvloed.

Dit sluit hand- en voet-oog-koördinasie (visuele motoriese beheer), balans, liggaamsbeeld, ruimtelike oriëntasie, lateraliteit, rigting, propriosepsie sowel as vormdiskriminasie in en dit ontwikkel van kop tot voet (cephalo-caudal) sowel as vanaf die kern van die liggaam na buite (proximo-distal).

Ons perseptuele program stel ons in staat om leer- en ontwikkelingsareas vroeg op te spoor. Die aandag kan dan op sekere werk gefokus word om dit reg te stel of te verbeter. Daar is geen kostes vir hierdie diens wat deel uitmaak van ons graad R-kurrikulum nie.