HOEKOM
MIDLANDS PRE-PRIMÊR

Midlands Pre-Primêre Skool (MLPP is ‘n parallelmediumskool in Midstream Estate).

DIE LANDELIKE ATMOSFEER

van die landgoed word weerspieël in die pragtige terrein van MCPP, en die visie van Bondev Development vir die skool, naamlik om ‘n plek te skep waar kleuters geborge en veilig kan voel, word weergegee in die gebou se halfmaanvorm.

“GELUKKIGE KLEUTERS GERAT VIR MORE”

Die leuse het twee komponente, naamlik ‘gelukkig’ en ‘gerat vir môre’. Alhoewel alle opleiding, beplanning en motivering hierdie fokuspunt het, is die algemene doelwit van alle opleiding by MLPP dat kleuters deur middel van spel leer.

KINDERS VAN DIE OUDERDOM VAN 3 TOT 6 JAAR

Ons maak voorsiening vir kinders vanaf 3 tot 6 jaar oud. Ons programme is inklusief, geïntegreer en skep geleenthede om kinders se emosionele, sosiale, intellektuele, fisiese, geestelike en morele ontwikkeling te koester. Die klem val op verkenning en ontdekking binne ‘n raamwerk van persoonlike en sosiale verantwoordelikheid, terwyl elke kind se vordering deeglik gemonitor word.

SKOOL HET ‘N CHRISTELIKE ETOS

Teen hierdie agtergrond word kinders aangemoedig om verantwoordelikheid te neem vir hul optrede, om redelike perke te aanvaar en ander se regte te respekteer.

MLPP AANBIEDINGS: Emosionele geborgenheid, ‘n landelike atmosfeer, stimulerende speelgeleenthede, uitbundige beweging, intellektuele uitdagings, geestelike ankers en betekenisvolle verhoudings.

2477

ONDERWYSERS

1858

INGESKREWE LEERDERS

1858

WERKSURE

365

DAE VAN DIE JAAR

ONS GRONDE

Jean-Jacques Rosseau noem in sy boek, Emile: “Kinderjare het sy eie manier om te sien, dink en voel, en niks is meer dwaas as om ons s’n te vervang nie.” In sy boek, The Hurried Child, waarsku prof David Elkend ouers en onderwysers teen die feit dat kinders te vinnig moet grootword. Hiervoor blameer hy professionele en nie-professionele opvoedkundiges wat in die sestigerjare ouers van jong kinders met verkeerde inligting oor hul breinpotensiaal gebombardeer het. Volgens hierdie inligting sou ouers die gulde geleentheid misloop om hul kinders se kognitiewe vermoëns optimaal te ontwikkel as hulle nie so vroeg as moontlik met die onderwys begin het nie.

Hy wys steeds op die negatiewe gevolge van druk op kinders en verwys na navorsing wat daarop dui dat baie van die probleme wat tieners en jongmense van vandag het, te kampe het met die direkte gevolg van druk om jong kinders in ‘superkinders’ te omskep. Hy benadruk die waarde van spel vir die jong kind en haal navorsers soos Freud, Erikson en Montessori aan. Dr M. de Witt versterk dit verder deur aan te toon dat die spel gepaard gaan met beweging. In werklikheid, vir kinders jonger as 7 tot 8 jaar, is beweging van sy liggaam die belangrikste manier om te leer. “… Deur sy bewegende, aktiewe liggaam leer die soort sy wêreld verken …” {Uit: Die Klein Kind in Fokus.)

Skrywers soos prof David Gallahue benadruk ook die belangrikheid van beweging en stem saam met Elkend deur te verwys na die druk op kinders om mededingend aan sport deel te neem. ‘… As ons as opvoeders bewus is van die belangrikheid van leer om op verskillende maniere effektief en doeltreffend deur ons omgewing te beweeg en begrip te hê vir die ontwikkelingskenmerke van kinders, moet ons die idee verwerp dat gespesialiseerde vaardigheidsontwikkeling is. een van die doeleindes van die gereelde liggaamlike opvoedingsprogram op hierdie vlak … “(Van: ‘n konseptuele benadering tot beweging en leer).

Teen hierdie agtergrond is die beplanning van al die MLPP-terreine daarop gemik om die kinders soveel moontlik geleenthede te bied om te speel in ‘n omgewing wat hulle uitnooi om te ondersoek deur hul liggame te gebruik.

SOOS OM VOORNEMENDE OUER TE WORD

ONS GRONDE

MLPP se gronde word in verskillende gebiede verdeel: